۱۳۹۷/۰۸/۲۷

تقدیر شهردار شیراز از موج گسترده ترویج کتابخوانی در پایتخت فرهنگی ایران