۱۳۹۷/۰۸/۲۸

می‌خواهیم به خواننده امکان تشخیص سره از ناسره بدهیم