۱۳۹۷/۰۹/۱۹

«اشتراک گذاری تجربیات مطالعه افراد»؛ هدف نشستهای نقد کتاب