۱۳۹۷/۰۹/۲۵

کتاب مهم‌ترین وسیله صیانت از اندیشه‌ها و علم دانشمندان است