۱۳۹۷/۰۹/۲۶

«روستای سراب قامیش»؛ روستای دوستدار کتاب سنندج