۱۳۹۷/۰۹/۲۶

تاسیس کتابخانه مرکزی خوسف با حضور نماینده بیرجند