۱۳۹۷/۱۰/۰۱

اهدای نشان سفیر کتاب به سه نخبه شیرازی