۱۳۹۷/۱۰/۰۱

ایجاد کتابخانه سبز در ایستگاه های ثابت بازیافت سطح شهر شیراز