۱۳۹۷/۱۰/۰۱

برگزاری اجتماع هزار نفری کودکان نکایی با شعار «حال خوش خواندن»