۱۳۹۷/۱۰/۰۵

هفته ی کتاب در ایلام از دریچه ی دوربین/۵- زنگ کتاب در آموزش گاه دخترانه ی شهید صیاد شیرازی شهر ایلام