۱۳۹۷/۱۰/۰۵

حضور کاروان یار مهربان کاکی در ساحل زیبای روستای گلستان ساحلی