۱۳۹۷/۱۰/۰۷

اهدای کتاب در روستاهای وار و حسن خان خوی