۱۳۹۷/۱۲/۰۸

تقدیر از نویسندگان برگزیده انتخاب کتاب سال مشهد در هفته کتاب ۱۳۹۷