آمار

تعداد کل رویدادهای استان ها
۱۰۳۰
تعداد کل رویدادهای سازمان ها
۱۶۷
تعداد کل رویدادهای ستاد
۱۸۱
تعداد کل رویدادها
۱۳۷۸