۱۳۹۸/۰۸/۲۷
نشست «در مکتب تجربه: گفتگو با چند ناشر صاحب نام درباره همکاری با ویراستاران»