۱۳۹۹/۰۸/۳۰

ضروری است در زبان معیار کمترین میزان تنوع را داشته باشیم