۱۳۹۹/۰۹/۰۲

یک معلول جسمی ذهنی در فیروزه، عضو فعال کتابخانه عمومی شهرستان فیروزه شناخته شد