۱۳۹۹/۰۹/۰۳

تجلیل از استاد مهدی نعمتی، خوشنویس و رئیس انجمن خوشنویسی بم توسط استاندار کرمان