۱۳۹۹/۰۹/۰۵

توزیع ۲۰ هزار جلد کتاب در مراکز آموزشی و فرهنگی در همدان