۱۳۹۹/۰۹/۰۵

برپایی نمایشگاه کتاب در شهرستان قاینات خراسان جنوبی