آمار

تعداد کل رویدادهای استان ها
۹۳۲
تعداد کل رویدادهای سازمان ها
۱۳۷
تعداد کل رویدادهای ستاد
۱۸۱
تعداد کل رویدادها
۱۲۵۰